Katalogu i Tërmeteve

H yrje

Katalogu i termeteve përmban parametrat  e lokalizimit të ngjarjeve sizmike që i përkasin territorit të përfshirë në kuadratin gjeografik 390.00´ - 430.00´(V) dhe  180.50´ – 210.50´(L). Lokalizimi kryhet me anë të programit Hypoinverse-2000 (Paketë rutinash në gjuhën Fortran) ku përdoret një model shpejtësie i thjeshtuar 1D me gradient vertikal, i cili vlerëson në mënyrë mesatare shpejtësinë e përhapjes së valëve sizmike volumore lokalisht, pjesërisht në Mantelin e Sipërm dhe Koren e Tokës.. Vlerësimi i magnitudës lokale realizohet bazuar në amplitudë dhe zgjatshmeri sinjali prej nga është përzgjedhur ajo me gabimin më të vogël. 

I.       Informacioni i parametrave te katalogut (Catalog parameters information)

       YYYYMMDD                     Data (viti, muaji, data)  [Date]

       HH:MM:SS                          Koha (ora, minuta, sekonda) [Origine Time]

LAT (N)                              Gjerësia gjeografike (gradë, minuta) [latitude in decimal degrees]

LONG (E)                           Gjatësia gjeografike (gradë, minuta) [latitude in decimal degrees]

DEPTH (km)                        Thellësia vatrore (km) [hypocenter depth in km]

MAGGNITUDE (Local)       Magnituda lokale për ngjarjen sizmike [Local magnitude of seismic event]

 

      Referenca (References)

    • Nanometrics Inc. (©2002-2004). “ Atlas-seismic analysis tool”, ver. 1.1 User Guide.
    • Klein. W. F., (2002). “User’s guide to Hypoinverse-2000, a fortran program to solve for earthquake location and magnitudes”, 4/2002 version, USGS, Open File Report 02-171.
    • Ormëni. Rr (2011). "P- & S-Wave Velocity Model of the crust and uppermost mantle of the Albania

region" ELSEVIER, Journal of Tectonophysic, Vol 497, 2011.

 

  • Departament of Seismogy,  IGEWE, PTU, Albania. “Monthly seismological bulletin of  Albania.  

   Katalogu i Tërmeteve 2018
   Katalogu i Tërmeteve 2017
   Katalogu i Tërmeteve 2016
   Katalogu i Tërmeteve 2015
free counter

Qendra Kombëtare për Parashikimin dhe Monitorimin e Rreziqeve Natyrore


Qendra Kombëtare e monitorimit të aktivitetit sizmik

Monitorimi në kohë reale 24/24

Buletini Sizmologjik Mujor

Publikim periodik i parametrave valore, parametrave vatrore dhe madhësisë së tërmeteve...