Projekt propozimi ADRIARadNET

Projekt propozimi ADRIARadNET - ADRIAtic ben te mundur integrimin sistemit Radar baze se bashku me nje system informacioni “NETwork” te orientuar drejt internetit per te mbeshtetur analizat edhe vendimet hidrometerologike, por njekohesisht edhe ato te mbrojtjes civile.

Projekt i cili eshte fituar nga fondet e Komisionit Euriopian nen veprimtarine e Programin IPA. CIMA Research Foundation - Dega e Shqiperise, Instituti I Gjeoshkencave, Energjise, Ujit edhe Mjedisit(IGJEUM), si dhe Drejtoria e Pergjitheshme e Emergjencave Civile - jane partneret Shqiptare te CETEMPS-Center of Excellence University of L'Aquila qe udheheq projektin, ne te cilin perfshihen perfitues jo vetem nga Shqiperia, por edhe nga Kroacia dhe Italia.

Obiektivat e projektit ADRIARadNet jane te ngreje nje system baze radar te mbeshtetur ne te dhenat e transmetuara ne kohe reale me ane te interneti, te jete fleksibel, edhe te jete i nderveprueshem me infrastrukturen e bazuar ne nje rrjet me kosto te ulet per skanimin e motit me ane te mikrovaleve te radarit, radiometrit satelitore, me marresin e te dhenave per reshjet si edhe me nje rrjet sensoresh tokesore. Territoret e perfshire jane Italia Qendrore, Kroacia, edhe Shqiperia.

Vlera totale e projektit eshte 2.782.500.00 EURO, nga te cilat buxheti i Drejtorise se Pregjitheshme te Emergjencave Civile(DPEC) eshte 309.000 EURO, nga te cilat jane 262.650 Euro, fonde IPA (EU), dhe 46.350 EURO fond i vene nga vete Drejtoria per kete projekt ( ne kete ze DPEC, si cofinancing ka deglaruar perdorimin e stafit edhe paisjeve per te realizuar kete projekt)

Kohezgjatja e projektit eshte 2 vjecare, edhe fillon Janar –Shkurt te 2013.

National Centre for Forecast and Monitoring of Natural Risks

 

Monitoring of seismic activity Center

Monitoring real-time 24/24 hours

Monthly Seismological Bulletin

Periodic publication of earthquake wave data, source parameters and their magnitudes...