MARRËVESHJE NDËRINSTITUCIONALE PËR POPULLIMIN ME TË DHËNA TË KADASTRËS KOMBËTARE TË BURIMEVE UJORE

Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore (AMBU) dhe Instituti i Gjeoshkencave dhe Energjisë, Ujit dhe Mjedisit (IGJEUM) ( në vijim “Palët”),

 

Duke u bazuar, në parimet e reciprocitetit, proporcionalitetit, efiçensës dhe deburokratizimit, në zvogëlim të barrierave administrative;

Duke marrë në konsideratë, që e drejta e informimit të çdo personi fizik dhe juridik për çështjet mjedisore në lidhje me burimet ujore është një e drejtë themelore;

Duke marrë në konsideratë, nevojën për të populluar me të dhëna parësore dhe dytësore në formatin elektronik të Kadastrës Kombëtare të Burimeve Ujore;

Me qëllim, që informacioni në Kadastrën Kombëtare të Burimeve të organizohet sipas të dhënave elektronike të integruara për burimet ujore,

Në zbatim të pikës 4, të nenit 89, të ligjit 111/2012, “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, të ndryshuar, Palët ranë dakord si më poshtë:

 

free counter

Qendra Kombëtare për Parashikimin dhe Monitorimin e Rreziqeve Natyrore


Qendra Kombëtare e monitorimit të aktivitetit sizmik

Monitorimi në kohë reale 24/24

Buletini Sizmologjik Mujor

Publikim periodik i parametrave valore, parametrave vatrore dhe madhësisë së tërmeteve...