Vlerësimi i Formacioneve të Reja Gjeologjike si Vend-Depozitim Mbeturinash në Rajonet e Bashkive dhe Komunave Kryesore të Shqipërisë

 Në aspektin e vlerësimit si landfille, e gjithë puna që ka të bëjë: me përdorimin prej njeriut të sipërfaqes së tokës sipas tipareve dhe karakteristikave fizike, veëanërisht për zgjërimin e hapësirës urbane; me përcaktimin e faktorëve që influencojnë në sigurinë dhe qëndrueshmerinë e humbjeve materiale dhe plehrave të të gjitha llojeve në shkëmbinjtë pranë sipërfaqësorë e në thellësi; me përdorimin racional të tokës dhe nëntokës, gjithnjë sipas vlerave që ka; me interpretimin e lidhjeve midis njësive gjeologjike pranë sipërfaqësore dhe të njësive të tokës agrikulturorë; me përcaktimin e ndodhjes dhe karakterit të shtresave ujëmbajtëse në thellësi e pranë sipërfaqes; me përcaktimin e ambjenteve gjeologjike për grumbullimin, depozitimin dhe groposjen e mbeturinave; me përcaktimin e burimeve materiale ndërtuese; me përcaktimin e karakteristikave gjeologo-inxhinierike të njësive gjeologjike pranë sipërfaqësore, etj.    

   The International Conference on Recycling and Reuse 2012 (R&R, 2012) will take place between 4 - 6 June, 2012 in Istanbul, Turkey
free counter

Qendra Kombëtare për Parashikimin dhe Monitorimin e Rreziqeve Natyrore


Qendra Kombëtare e monitorimit të aktivitetit sizmik

Monitorimi në kohë reale 24/24

Buletini Sizmologjik Mujor

Publikim periodik i parametrave valore, parametrave vatrore dhe madhësisë së tërmeteve...