Vlerësimi i rrezikut potencial dhe aktual i erozionit të tokës pë të gjithë territorin e Shqipërisë nëpërmjet Sistemit të Informacionit Gjeografik (GIS)

Ky projekt ka si bazë studimin e erozionit si një nga format më të përhapur të degradimit fizik të tokës. Ai fokusohet tek disa faktorë natyrorë dhe antropogjenë më të rëndësishëm që ndikojnë në këtë fenomen dhe nëpërmjet analizës së tyre në një mjedis GIS-i jep një shpërndarje hapësinore të vlerave të këtij fenomeni për territorin shqiptar. Rezultatet janë pasqyruar në krijimin e dy hartave me shkalla 1: 200 000 të cilat tregojnë një shpërndarje hapësinore të vlerave të erozionit aktual dhe potencial bazuar në një shkalle vlerësuese të paracaktuar në metodologjinë e projektit. Kjo metodologji ndërthur në mënyrë inovative studimin e elementeve tradicionale që ndikojnë në fenomenin e erozionit me një element të ri atë të mbulimit të tokës sipas programit CORINE. Hartat tregojnë qartë zonat në të cilat erozioni paraqitet në nivele të ulta dhe “hot – spotet“ ku gjendja është më problematike

   Vlersimi i rrezikut potencial dhe aktual i erozionit t toks p t gjith territorin e Shqipris nprmjet Sistemit t Informacionit Gjeografik (GIS) dhe ndrthurja e tij me teknologjin e vlersimit sipas CORINE LAND COVER ALBANIA (CLC- 2010)
free counter

Qendra Kombëtare për Parashikimin dhe Monitorimin e Rreziqeve Natyrore


Qendra Kombëtare e monitorimit të aktivitetit sizmik

Monitorimi në kohë reale 24/24

Buletini Sizmologjik Mujor

Publikim periodik i parametrave valore, parametrave vatrore dhe madhësisë së tërmeteve...