Personeli i IGJEO

 CURRICULUM VITAE
  Emri                   Ylber
  Atesia                           Bilal
  Mbiemri      MUCEKU
  Datelindja   5. 03. 1963
 Gjendja civile                 i martuar, 2 femije
 Vendlindja   Burrel
 Adresa : Rr.: “Frano BARDHI”
Pallati Firma Edil Al-it, Shk. A. 6, Ap.4/19
 Arsimi Universitar

Shtat.2000-Korrik, 2005 Punimi dhe përfundimi me sukses i Doktoraturës me temë “ Studimi i sjelljes së dherave
kohezive nën veprimin e ngarkesave statike dhe dinamike për zhvillimin urban të rajonit
Tiranë-Vorë, Fakulteti Gjeologji-Miniera, Univesiteti Politeknik i Tiranës.

Dhjetor 3-10, 97 Kurs trajnimi " Projekti i reabilitimit ambiental i Lumit Fan", Tirane, SWECO-Suedi, ITNPM-Shqiperi.

Tet. 95-Shtat.96 Kam kryer studimet e Avancuara Pasuniversitare ne degen "Hidrogjeologji
dhe Gjeologji Inxhinierike",Fakulteti i Shkencave Tokes, Universiteti- Karl-
Eberhard,Tuebingen, Gjermani (niveli i kursit eshte mbi ate M.Sc.).

Gusht-Shtat.-95 Kam kryer nje kurs intensiv te gjuhes gjermane, Goethe-Istitute, Freiburg, Gjermani.

Qershor-1993 Kam kryer nje kurs kompjuteri ne ALB-COMPUTER, Tirane, dhe njoh shume mire:
MS-DOS 6.22, WINDOWS 3.1, LOTUS 123 FOR WINDOWS, WORD PERFECT
5.1, DBASE IV, SURFER, MOD-FLOW, PREMOD-FLOW.

Dhjetor-1993 Kam dhene provimin e gjuhes Angleze, Fakulteti i Gjuheve te Huaja, Tirane.

1982-1987 Kam kryer studimet e larta ne degen Gjeologji ne Fakultetin Gjeologji-Miniera, Univesiteti Politeknik i Tiranes.

 GJUHE TE HUAJA  Zoteroj shume mire gjuhen Angleze ( me deshmi).
Njoh mire Gjermanishten.
 EKSPERIENCE PROFESIONALE  

2008-vazhdim Specialist gjeologo-inxhierik ne Institutin e Gjeoshkencave, Univesiteti Politeknik i Tiranës.

2005-2007 Drejtues shkencor i projektit me titull “Studimi i fenomeneve gjeologo-inxhinierike te ndodhure ne Shqiperi, Shërbimi Gjeologjik Shqiptar,Tirane.

2005-2007 Drejtues shkencor i projektit me titull “Rajonizimi gjeologo–inxhinierik i të gjithë qyteteve të shqipërisë për zhvillimin dhe planifikimin urban të tyre, shkallë 1:10 000, Shërbimi Gjeologjik Shqiptar,Tirane.

2003-vazhdim Anëtar i redaksisë se revistës gjeoteknike (shoqata gjeoteknike e Shqipërisë).

2002-2006 Anëtar i Komitetit të Digave të Mëdhe të Shqipërisë - ALBCOLD.

Janar-Dhjetor, 2004 Drejtues shkencor i projektit me titull “Rivleresimi gjeologo-inxhinierik dhe
gjeofizik i rreshqitjes tek Kullat e ekuilibrit (H/C Koman) dhe rreshqitjes ne sektorin e Poravit
(H/C Fierze) ”, Shërbimi Gjeologjik Shqiptar,Tirane.

2000-2003 Drejtues shkencor i projektit me titull “Administrimi i territorit dhe i resurseve natyrore ne rajonin Tirane-Durres-Kavaje, Hartografimi gjeologo-inxhinierik, shkallë 1:25000, 27 plansheta, Shërbimi Gjeologjik Shqiptar,Tirane.

1998-2000 Drejtues shkencor i projektit me titull “Mbi kushtet gjeologo- inxhinierike per
zhvillimin urban ne zonat bregdetare, Velipojë (Shkodër) deri Karpen (Kavajë) Hartografimi gjeologo-nxhinierik shkalla 1:25000, Shërbimi Gjeologjik Shqiptar,Tirane.

1998- 2007 Shef i sektorit te Gjeologjise Inxhinierike, Qendra e Gjeologjise Civile, Tirane, Shërbimi
Gjeologjik Shqiptar.

1992-1995 Drejtues shkencor i studimit "Vendburimi i argjilave Montmorillonite-Attapulgite Shengjun-Bejne, Burrel" ( ISPGJ, Tirane ).

1987-1991 Specialist gjeolog ne kërkim-zbulimin e mineralit të kromit ne masivin ultrabazik të Lurës (Vendburimi i kromit Vanas dhe Macukull), Ndermarrja gjeologjike Burrel, Shërbimi
Gjeologjik Shqiptar,Tiranë.

1987 Mbarimi i studimevet te larta ne degen e Gjeologjisë, Fakulteti Gjeologji-Miniera, Univesiteti Politeknik i Tiranes.

 BOTIME SHKENCORE DHE RAPORTE STUDIMORE

1- Studime

 

Zaçaj, M., Muceku, Y. Qershor-Nëntor (2007): Hartografimi gjeomjedisor i zones bregdetare Velipoje-
Gjiri i Lalzit, 156 faqe, Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe te Administrimit te
Ujërave, Tirane.

Zaçaj, M., Muceku, Y. Qershor-Nëntor (2006): Vlerësimi i gjeorreziqeve ne zonën e Tiranës,
144 faqe, Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe te Administrimit te Ujërave, Tirane.

Vaso, P., Muceku, Y. etj. (2002) Studim mbi ndikimin në mjedis nga zhvillimi i veprimtarisë
së shfrytëzimit të rërës dhe zhavorit në shtretërit e lumenjëve Kir, Drin dhe
Mat, Shërbimi Gjeologjik Shqiptar,Tirane.

Muceku, Y. etj, (1995) Studim mbi vendburimin e argjilave Montmorillonite- Attapulgite te
Zones Shengjun- Bejne (Klos- Mat), Shërbimi Gjeologjik Shqiptar,Tirane, ( 99 faqe, 2 hartë, 11 prerje litologjike).

2- Raporte Gjeologjike

Muceku, Y. (Janar 1995) Raporti gjeologjik i punimeve te kryera ne V.B.e kromit "Vanas"
per periudhen 1983-1991 me llogaritje rezervash me gjendje 1.1.199, Shërbimi Gjeologjik Shqiptar,Tirane, ( 53 faqe, 1 hartë, 27 prerje litologjike).

Muceku, Y. (Janar 1995) Raporti gjeologjik i punimeve te kryera ne objektin e mineralizuar te
kromit "Macukull" per periudhen 1986-1991 me llogaritje rezervash me
gjendje 1.1.1991, Shërbimi Gjeologjik Shqiptar,Tirane, (55 faqe, 1 hartë, 17
prerje).

Muceku, Y. (Qershor 1995) Raporti gjeologjik i punimeve te kryera ne objektin e kromit "Zall
Gjoçaj,Daç,Kroi Koles,Mxane,Linos" per periudhen 1981-1995, Shërbimi
Gjeologjik Shqiptar,Tirane, ( 42 faqe, 1 hartë, 5 prerje).

   CV-ja e detajuar

Qendra Kombëtare për Parashikimin dhe Monitorimin e Rreziqeve Natyrore


Qendra Kombëtare e monitorimit të aktivitetit sizmik

Monitorimi në kohë reale 24/24

Buletini Sizmologjik Mujor

Publikim periodik i parametrave valore, parametrave vatrore dhe madhësisë së tërmeteve...