Seismology Lab

Seismology Lab

Detyrat kryesore:

  1. Montimin dhe Testimin e paisjeve dhe sistemeve te Rrjetit Sizmologjik
  2. Mirembajtjen periodike, ne menyre te panderprere, te : rrjetit sizmologjik (lekundjeve te dobeta); rrjetit akselerografik (lekundjeve te forta); rrjetit gjeodinamik (GPS_set permanent)
  3. Kalibrimin dhe Optimizimin e kushteve teknike te funksionimit te: a) sensoreve (marresve sizmik) b) sistemeve te transmetimit stacion-qender c) sistemeve mbeshtetes te furnizmiit me energji elektrike ne stacionet sizmologjike.
  4. Organizimin e bazes didaktiko-teorike aktuale, si dhe permiresimin ne vazhdimesi te saj, me qellimin kryesor transferimin e njohurive ne funksion te mesimdhenies

Montimi dhe Testimi i Sistemeve te reja te regjistrimit dhe transmetimit te te dhenave , ne
funksion te aktiviteteve monitoruese e shkencore te Departamentit te Sizmologjise

Sistemi dixhital regjistrues GBV - 316
Sistemi dixhital regjistrues GBV - 316
Sistemi dixhital per matje sizmike fushore
Sistemi dixhital per matje sizmike fushore
Sistemi dishital i regjistrimit te fushes gjeomagnetike vektoriale
Sistemi dishital i regjistrimit te fushes gjeomagnetike vektoriale
Sistemi i transmetimit satelitor te te dhenave sizmologjike (VSAT)
Sistemi i transmetimit satelitor te te dhenave sizmologjike (VSAT)
Teston dhe Kalibron paisjet regjistruese dhe sistemetve dixhitale sizmologjike.
Teston dhe Kalibron paisjet regjistruese dhe sistemetve dixhitale sizmologjike.
Paisjet Regjistruese te Rrjetit (IGJEUM), qe disponon Laboratori i Sizmologjise
Data  logger

Data logger Refraction Technology,
Tip 72A-07G
3 kanale regjistrimi
Marres i brendeshem GPS Intervali dinamik 130 dB
Perftimi per kanal 0-30 dB
Sinjali hyres analog 20 Vpp
Kampionimi 10-1000 sps

sds Regjistrues Sizmologjik Portativ
Kinemetrics, Tip PS-1A
1 kanal regjistrimi
Regjistrim me boje shkrimi ne leter
Diametri i tamburit 190 mm
Letra e regjistrimit 600 mm Ndjeshmeria 72 dB (1 mm/micro volt
Intervali dinamik (diapazoni i levizjes se penes) 30 mm pik-pik

Shpejtesia e levizjes se tamburit: 15 – 240 mm/min
Sensor  i fushes magnetike

GURALP CMG-5TD

DIGITAL OUTPUT
STRONG MOTION ACCELEROMETER & ACCELERGRAPH

Sizmometri  i tipit SS-1 ose Ranger

Sizmometri i tipit SS-1 ose Ranger, njihet si sensori me i mire fushor me periode te shkurter:
Frekuenca vetjake 1 Hz (e variushme 0.5 – 2.0 Hz)
Masa 1.45 kg
Intervali dinamik +/- 1mm
Temperatura e punes -40 C(0) – 70 C(0)

as fd fd

Sistem per regjistrimin e lekundjeve te forta
Akselerograf i tipit SMA-1, Kinemetrics
Disponohet: versioni analog (1970)
versioni i permiresuar dixhital
3 sensore te brendshem
Ndjeshmeria +/- 1 g (shkalla e plote) (opsionale 0.5-2.0 g)
Intervali frekuencial i reagimit DC – 25 Hz

Sistem dixhital per regjistrimin e lekundjeve te dobeta
tip GBV-316, GeoSig (Switzerland)
Sensor te brendshem GEOPHON
Perioda vetjake 0.2 s (4.5 Hz)
Intervali frekuencial i reagimit 4.5 – 50 Hz
Intervali dinamik 96 dB
Memorie e brendshme 16 Mb (opsionale 30-64 Mb)

Sistem dixhital per regjistrimin e lekundjeve te dobeta
tip GBV-316, GeoSig (Switzerland)
Sensor te brendshem GEOPHON
Perioda vetjake 0.2 s (4.5 Hz)
Intervali frekuencial i reagimit 4.5 – 50 Hz
Intervali dinamik 96 dB
Memorie e brendshme 16 Mb (opsionale 30-64 Mb)
Monitorimi modern bandegjere ne Rrjetin Sizmologjik (IGJEUM
sd

Sizmometer bandegjere (BB) aktiv per regjistrimin e lekundjeve te dobeta (Regjistrim Sizmologjik)
tip Trillium-40T, Nanometrics
Pesha 11 kg
Komponente 3
Perioda vetjake 40s (0.03 Hz)
Intervali frekuencial i reagimit 0.033 – 100 Hz
Intervali dinamik >145 dB

Sizmometer bandegjere (BB) aktiv per regjistrimin e lekundjeve te dobeta (Regjistrim Sizmologjik)
tip CMG-40T, Guralp Systems Limited (England)
Pesha 5 kg
Komponente 3
Perioda vetjake 40s (0.03 Hz)
Intervali frekuencial i reagimit 0.033 – 100 Hz
Intervali dinamik >145 dB

sas
Akselerografe CMG-5TD dhe Sensore strong motion CMG-5T
Akselerografe CMG-5TD dhe Sensore strong motion CMG-5T
Marresat GPS te tipit Ashtech MicroZ CGRS dhe Ashtech Z-Extreme
Marresat GPS te tipit Ashtech MicroZ CGRS dhe Ashtech Z-Extreme
Mirembajtja Periodike e Rrjeteve te Monitorimit si nje nga detyrat e Laboratorit te Sizmologjise
Mirembajtja Periodike e Rrjeteve  te Monitorimit si nje nga detyrat e Laboratorit te Sizmologjise
Mirembajtja periodike e sistemit te regjistrimit B. Curri, 2012
Mirembajtja periodike ne stacionet e Rrjetit Sizmologjik
Mirembajtja periodike e rrjeteve Akselerografik dhe Gjeodinamik
Instalimi, kalibrimi dhe matja ne terren me Sistemin Vektorial (stacion portativ) te fushes Gjeomagnetike

National Centre for Forecast and Monitoring of Natural Risks

 

Monitoring of seismic activity Center

Monitoring real-time 24/24 hours

Monthly Seismological Bulletin

Periodic publication of earthquake wave data, source parameters and their magnitudes...