Buletini Sizmologjik Mujor

Buletini Sizmik i Rrjetit Sizmologjik Shqipëtar (BSRSSH), është publikim mujor i të dhënave parametrike të tërmeteve, brenda territorit të Shqiperisë dhe rrotull saj. Stafi përgjegjës, për përpilimin e BSRSSH, janë Specialistët e Monitorimit (Analistë) dhe Sizmologët në detyrë. BSRSSH publikohet nën siglën e Departamentit të Sizmologjisë të Institutit te Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit, Universiteti Politeknik të Tiranës.

Që prej Korrikut 2019, publikimi indeksohet me kodin ISSN : 2664-410X.

Përpunimi i të dhënave parametrike nga:
Msc. Dionald Mucaj, Msc. Olgert Gjuzi, Msc. Irena Dushi, Msc. Idajet Selmani, Msc. Ardian Minarolli (Specialist
ë Monitorimi)

Kontrolli dhe rishikimi i të dhënave parametrike nga: Dr. Edmond Dushi, MSc. Damiano Koxhaj (Sizmolog)

Përpilimi i Buletinit Sizmologjik: MSc. Damiano Koxhaj (Sizmolog)

Aprovimi i Buletinit Sizmologjik nga: Prof. Dr. Llambro Duni (Përgjegjësi i Departamentit të Sizmologjisë, Sizmolog/Inxh.)

Publikimi në Web nga: Msc. Rrezart Bozo (Informaticien)

Staf Shkencor i përfshirë: Prof. Rrapo Ormeni (Sizmolog)

Detajet teknike, përshkrimi për parametrat e raportuar, informacioni mbi stacionet sizmike të përdorur dhe referencat, janë dhënë në dokument.

  1. Buletini Prill 2022
  2. Buletini Mars 2022
  3. Buletini Shkurt 2022
  4. Buletini Janar 2022
  1. Buletini Dhjetor 2021
  2. Buletini Nentor 2021
  3. Buletini Tetor 2021
  4. Buletini Korrik 2021
  5. Buletini Qershor 2021
  6. Buletini Maj 2021
  7. Buletini Prill 2021
  8. Buletini Mars 2021
  9. Buletini Shkurt 2021
  10. Buletini Janar 2021
  1. Buletini Dhjetor 2020
  2. Buletini Nentor 2020
  3. Buletini Tetor 2020
  4. Buletini Shtator 2020
  5. Buletini Gusht 2020
  6. Buletini Korrik 2020
  7. Buletini Qershor 2020
  8. Buletini Maj 2020
  9. Buletini Prill 2020
  10. Buletini Mars 2020
  11. Buletini Shkurt 2020
  12. Buletini Janar 2020
  1. Buletini Dhjetor 2019
  2. Buletini Nentor 2019
  3. Buletini Tetor 2019
  4. Buletini Shtator 2019
  5. Buletini Gusht 2019
  6. Buletini Korrik 2019
  7. Buletini Qershor 2019
  8. Buletini Maj 2019
  9. Buletini Prill 2019
  10. Buletini Mars 2019
  11. Buletini Shkurt 2019
  12. Buletini Janar 2019
  1. Buletini Dhjetor 2018
  2. Buletini Nentor 2018
  3. Buletini Tetor 2018
  4. Buletini Shtator 2018
  5. Buletini Gusht 2018
  6. Buletini Korrik 2018
  7. Buletini Qershor 2018
  8. Buletini Maj 2018
  9. Buletini Prill 2018
  10. Buletini Mars 2018
  11. Buletini Shkurt 2018
  12. Buletini Janar 2018
  1. Buletini Dhjetor 2017
  2. Buletini Nëntor 2017
  3. Buletini Tetor 2017
  4. Buletini Shtator 2017
  5. Buletini Gusht 2017
  6. Buletini Korrik 2017
  7. Buletini Qershor 2017
  8. Buletini Maj 2017
  9. Buletini Prill 2017
  10. Buletini Mars 2017
  11. Buletini Shkurt 2017
  12. Buletini Janar 2017
  1. Buletini Dhjetor 2016
  2. Buletini Nëntor 2016
  3. Buletini Tetor 2016
  4. Buletini Shtator 2016
  5. Buletini Gusht 2016
  6. Buletini Korrik 2016
  7. Buletini Qershor 2016
  8. Buletini Maj 2016
  9. Buletini Prill 2016
  10. Buletini Mars2016
  11. Buletini Shkurt 2016
  12. Buletini Janar 2016
  1. Buletini Dhjetor 2015
  2. Buletini Nëntor 2015
  3. Buletini Tetor 2015
  4. Buletini Shtator 2015
  5. Buletini Gusht 2015
  6. Buletini Korrik 2015
  7. Buletini Qershor 2015
  8. Buletini Maj 2015
  9. Buletini Prill 2015
  10. Buletini Mars 2015
  11. Buletini Shkurt 2015
  12. Buletini Janar 2015
  1. Buletini Dhjetor 2014
  2. Buletini Nëntor 2014
  3. Buletini Tetor 2014
  4. Buletini Shtator 2014
  5. Buletini Gusht 2014
  6. Buletini Korrik 2014
  7. Buletini Qershor 2014
  8. Buletini May 2014
  9. Buletini Prill 2014
  10. Buletini Mars 2014
  11. Buletini Shkurt 2014
  12. Buletini Janar 2014
  1. Buletini Dhjetor 2013
  2. Buletini Nëntor 2013
  3. Buletini Tetor 2013
  4. Buletini Shtator 2013
  5. Buletini Gusht 2013
  6. Buletini Korrik 2013
  7. Buletini Qershor 2013
  8. Buletini Maj 2013
  9. Buletini Prill 2013
  10. Buletini Mars 2013
  11. Buletini Shkurt 2013
  12. Buletini Janar 2013
  1. Buletini Dhjetor 2012
  2. Buletini Nentor 2012
  3. Buletini Tetor 2012

Qendra Kombëtare për Parashikimin dhe Monitorimin e Rreziqeve Natyrore


Qendra Kombëtare e monitorimit të aktivitetit sizmik

Monitorimi në kohë reale 24/24

Buletini Sizmologjik Mujor

Publikim periodik i parametrave valore, parametrave vatrore dhe madhësisë së tërmeteve...