logo igeo

Dr.

Fatbardha Cara

Faqja kryesore: www.geo.edu.al
Addresa:
Rruga “Don Bosko” nr. 60,
Tirane
Albania
Kodi Postar: 1024

Dr. Fatbardha Cara ka perfunduar studimet me diplome “Ekselente” ne gjeologji ne vitet 1986-1991 ne Fakultetin Gjeologji-Miniera, UPT. Pas studimeve universitare ka thelluar njohurite profesionale duke ndjekur disa trajnime afatgjata te certifikuara ne institucione te njohura jashte vendit si: 08.-10.1991 Postgraduate training. Siegen University, Germany, 12.1994-02.1996 Certificate. Micro-thesis: Methods of radioactive waste landfill. Berufliche Aus-und Fortbildung: Mineralogie für Rohstoffe und Umweltuntersuchungen, Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (BGR), Hannover, Germany, 08.1997-02.1998 Certificate. Postgraduate Training at the RWTH, Institut für Mineralogie und Lagerstättenlehre, Labor für Geochemie und Umweltanalytic, Aachen, Germany, 09.2000 Certificate. Geochim/Unesco Postgraduate Training Course on the Geochemical Exploration Methods and their Environmental Applications, Prague, Czech Republic, etc. Ne 2003 ka mbrojtur “Doktor I Shkencave” ne Departamentin e Gjeologjise Civile dhe Mjedisit ne Fakultetin Gjeologji- Miniera te UPT. Ne vitet 2003- 2008 ajo ka qene Pergjegjese e Departamentit te Gjeologjise se Mjedisit dhe Gjeokimise ne Sherbimin Gjeologjik Shqiptar. Fushat e interesit: Gjeologji ambjentale, gjeokimi, hartografime gjeologo-ambjentale. Dr. Cara kryen kerkime shkencore ne fushen e gjeologjise ambjentale dhe gjeokimise, hartografimet gjeoambjentale, vleresimet e riskut ambjental ne toka, ujra, sedimente, ndryshimet klimatike dhe impakti antropogjen per nje zhvillim dhe planifikim te qendrueshem urban dhe mjedisor.