logo igeo

Departamenti i Gjeologjisë

  • Hartografim gjeologjik;
  • Studime gjeologjike, tektonike dhe sizmotektonike në shkallë të ndryshme;
  • Studime të inxhinierisë gjeologjike (mikrozonim urban, planifikim dhe zhvillim urban, etj);
  • Studimi i rreziqeve gjeologjike natyrore dhe artificiale (lëvizja e masave, erozioni, ndotja, lanfillet, vithisjet në zonat vendburimet minerare e të naftës, etj);
  • Studimet hidrogjeologjike;
  • Gjeomagnetismi dhe Gjeofizika e aplikuar (anomalitë dhe fusha gjeomagnetike, sondimi dhe tomografia elektrike, sizmika dhe gjeoradari, radiometria, etj);
  • Vlerësime të integruara Gjeo-mjedisore, për ndotjen në zonat urbane dhe turistike, dhe monitorimi  treguesve të Gjeo-Riskut;