logo igeo

MSc. PHD (c)

Alban Doko

Kërkues shkencor në fushën e hidrologjisë, Koordinator i QKPMRrN

Faqja kryesore: www.geo.edu.al
Addresa:
Rruga “Don Bosko” nr. 60,
Tirane
Albania
Kodi Postar: 1024

MSc Alban Doko, ka studiuar BSc për Inxhinier Hidroteknik në Universitetin Politeknik, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit, Tiranë, Shqipëri 2006-2009. Gjatë viteve 2018-2020 ka kryer MSc. Në Inxhinierië e Shkencave të Ujit, Specializimi në Hidrologji dhe Burime Ujore në IHE Institute for Water Education, Delft, Holandë. Nga tetori 2022-në vazhdim është doktorant me temë: “Ndikimi I sistemit të rrezervuarëve rezervuarëve në lumenjtë në Ballkan”. Konteksti/financimi i projektit: Programi i Bursave për Shkollën Pasuniversitare (GSSP) i lidhur me grupin e trajnimit kërkimor të financuar nga DFG "Rreziqet natyrore dhe rreziqet në një botë në ndryshim" NatRiskChange (GRK 2043/1). Universiteti i Potsdamit, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät Institut für Erd- und Umweltwissenschaften Lehrstuhl für Hydrologie und Klimatologie. Nga viti 2021 është kërkues shkencor në fushën e Hidrologjisë, në Departamentin e Hidrologjisë në Institutin e Gjeoshkencave, Tiranë. Ai është i fokusuar në kërkimet shkencore hidrologjike dhe hidraulike, kryesisht në parashikimin e prurjeve/përmbytjeve dhe modelimin e rrezikut nga përmbytjet.