logo igeo

Msc.

Florinda Tuga

Faqja kryesore: https://www.geo.edu.al
Addresa:
Rruga “Don Bosko” nr. 60,
Tirane
Albania
Kodi Postar: 1024

Msc.Tuga ka studiuar për Fizik në Fakultetin e Shkencave të Natyrës (2009-2014), Universiteti i Tiranës. Nga viti 2017 dhe në vazhdim mban pozicionin e Specialiste në “QËNDRËN KOMBËTARE TË PARASHIKIMIT DHE MONITORIMIT TË RREZIQEVE NATYRORE”, Departamenti i Ekonomisë së Ujit dhe Energjisë së Rinovueshme. Fushat e interesit të Znj. Tuga janë të fokusuara në kërkimin shkencor dhe mësimdhënien në fushën e hidrologjisë, vlerësimi i resurseve ujore kombëtare, dinamika e ujërave sipërfaqësore me te gjitha aspektet e veta, energjitë e rinovueshme. Gjatë periudhes si anëtare e departamentit të hidrologjisë ka kryer nje sërë trajnimesh për fushat e mësipërme, nga organizata te ndryshme nderkombetare si: GIZ, EUMETSAT, etj.