logo igeo

Prof. Dr.

Kujtim Onuzi

contacttext

esc_contacttel
esc_contactfax
Faqja kryesore: https://www.geo.edu.al
Addresa:
Rruga “Don Bosko” nr. 60,
Tirane
Albania
Kodi Postar: 1024

Prof. Onuzi ka studiuar në Fakultetin Gjeologji dhe Miniera (1975-1980), Universiteti Politeknik i Tiranës.

1980-1984-Inxhinier gjeolog neNdermarjen Gjeologjike te Rubikut.

1984-1991-Instituti i Studimeve dhe Projektimeve Gjeologjike,specialist,shefi i departamentit te Hartografimeve dhe gjeologjise regjionale

1991-1992- Universiteti i Vienes,specializim njevjeçar( Hartografime Gjeologjike te Shkembinjve Sedimentare dhe Kristaline)ne Institutin e Gjeologjise,Institutin e Petrologjise dhe Institutin e Gjeokimise

1992-2008- Instituti Kerkimeve Gjeologjike,specialist dhe shef i departamentit te hartografimeve dhe Gjeologjise regjionale

2008-2011- Instituti Gjeoshkencave, Specialist i hartografimeve dhe gjeologjise regjionale

2011-2021- Instituti Gjeoshkencave, Energjise,Ujit dhe Mjedisit ,Specialisti hartografimeve dhe Gjeologjise regjionale.

2022-… Instituti Gjeoshkencave, Specialisti hartografimeve dhe Gjeologjise regjionale