logo igeo

Departamenti i Hidrologjisë (DH)

Shërbimet Hidrologjike dhe Hidraulike

  • Buletini i Rreziqeve Natyrore
  • Matja e niveleve të ujit
  • Matja e prurjeve
  • Analiza statistikore e prurjeve të ujit
  • Raporte të veçanta hidrologjike
  • Projektimi i Instrumenteve Hidrologjike për monitorimin e niveleve të ujit dhe prurjeve
  • Përpilimi i projekteve dhe raporteve përkatëse hidrologjike dhe hidraulike
  • Studime hidraulike dhe Harta të Rrezikut nga Përmbytjet