Personeli i IGJEO

 CURRICULUM VITAE

  Emri                   Fatbardha
  Atesia                             Besim
  Mbiemri     CARA
  Datelindja    18.03.1967
 Gjendja civile               Single
 Vendlindja    Tirane
 Adresa : Rruga Him Kolli, Pallati Fratari, 7/C, Tirane
 Arsimi Universitar 1986-1991 Fakulteti Gjeologji-Miniera, diplomuar me 30.06.1991
Diplome Shkelqyer si Inxhinier Gjeolog i Mineraleve te Ngurte
Nota mesatare 9.9
1998 Shkolla e Larte Pasuniversitare, Fakulteti Gjeologji-Miniera, UT
 GRADA SHKENCORE  DOKTOR I SHKENCAVE-21.07.2003. Mbrojtur me disertacionin me titull: Metalet e renda si indikatore te ndotjes ne ekosistemin e rajonit te Lait. Vleresimi 50 pike. Grada eshte regjistruar ne Regjistrin Themeltar te Komisionit te Kualifikimit Shkencor me numer rendor 4254.
 GJUHE TE HUAJA  Anglisht (e folur, e shkruar) me deshmi
Gjermanisht (e folur, e shkruar) me deshmi
 KUALIFIKIME  PASUNIVERSITARE  DHJETOR 1994-JANAR 1996. Advanced Training Course at the Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (Instituti i Gjeoshkencave dhe i Lendeve te Para) (BGR), GJERMANI me mikroteze mbi metodat e groposjes se mbeturinave radioaktive.
JANAR 1997-Training Course on Environmental Impact Assessment, organizuar nga Priority Actions Programme Regional Activity Center (MAP-UNEP)
GUSHT 1997-SHKURT 1998. Specializim afatgjate per gjeokimine ambjentale ne Laboratorin per Gjeokimine dhe Analizat Ambjentale ne Universitetin RWTH, AACHEN, GJERMANI (Ne kuadrin e Programit te Deutsche Akademische Austauschdienst fuer Wissenschaftlichen Aus- and Fortbildung)
1994, 1996, 1998. Specializime afatshkurtra dyjavore per hartografimet komplekse gjeologo-ambjentale ne Institutin e Gjeologjise, Budapest, Hungari
SHTATOR 2000- Geochim /UNESCO Postgraduate Training Course on the Geochemical Exploration Methods and their Environmental Applications, Prage, EKI
 EKSPERIENCE PROFESIONALE  1991-1993 Departamenti i Stratigrafi-Paleontologjise, Sherbimi Gjeologjik Shqiptar
1993-1998 Departamenti i Gjeologjise se Ambjentit, Instituti I Kerkimeve Gjeologjike, ShGjSh
1998-2008 Seksioni I Gjeokimise dhe Gjeologjise se Mjedisit, Qendra e Gjeologjise Civile, ShGjSh
Shkurt 2008 Instituti I Gjeoshkencave, Universiteti Politeknik i Tirans
 BOTIME SHKENCORE DHE RAPORTE STUDIMORE Veprimtaria studimore fokusohet kryesisht ne fushen e gjeomjedisit dhe gjeokimise
Drejtuese ose bashkeautore ne rreth 14 projekte (nga te cilat 4 nderkombetare)
Drejtuese ose bashkeautore ne 13 studime shkencore (nga te cilat 4 nderkombetare)
11 referime dhe publikime shkencore jashte shtetit
10 botime dhe referime shkencore brenda vendit

   Cv-ja e detajuar

Qendra Kombëtare për Parashikimin dhe Monitorimin e Rreziqeve Natyrore


Qendra Kombëtare e monitorimit të aktivitetit sizmik

Monitorimi në kohë reale 24/24

Buletini Sizmologjik Mujor

Publikim periodik i parametrave valore, parametrave vatrore dhe madhësisë së tërmeteve...