Personeli i IGJEO

 CURRICULUM VITAE

Prof. Ibrahim MILUSHI 

Emri: Ibrahim Atesia: Hamez
Mbiemri: Milushi
Datelindja 10.03.1959
Gjendja civile: i martuar, 4 femije
Vendlindja: Markaj,TROPOJE
Vendbanimi: TIRANE.
Adresa e Shtepise: Bulevardi “Bajram Curri”, Rruga “Andon Zako Cajupi”, Pallatet e Vjetra te Aviacionit, Shkalla 4/19, Tirane
Adresa e Punes: Instituti i Gjeoshkencave, Energjise, Ujit dhe Mjeduisit, Universiteit Poloteknik i Tiranes,: Rr. “Don Bosko” Nr. 60, Tirane
Kontakt: +355 682011052 (mobil), e-mail: ibrahimmilushi@yahoo.com 

ARSIMI UNIVERSITAR

1979-1983: Kryen studimet e larta prane Fakultetit te Gjeologjise dhe Minierave, dega Inxhinier Gjeolog, Universiteti Politeknik i Tiranes, me rezultate te larta (9.2/10).

Janar 1984: Diplomohet Inxhinier Gjeolog prane Fakultetit te Gjeologjise dhe Minierave, Universiteti Politeknik i Tiranes.

1979-1984: Diploma with Registration No. 2360, date 14. 1.1984 

KUALIFIKIMI PASUNIVERSITAR

1991 ( 9 muaj ): Tematika Metalogjenia e Ofioliteve” Universiteti i Lindjes se Mesme Ankara, Turqi
1996 (11.01.1996): Mbron graden shkencore Doktor i Shkencave prane Departamentit te Shkencave te Tokes, Fakulteti Gjeologji – Miniera, Univ. Politeknik, TIRANE. 2001 (14.11.2001): Fiton titullin Profesor i Asocuar (Mjeshter Kerkimesh)
2009 (05.06.2009): Fiton titullin Profesor 

TITUJ E GRADA SHKENCORE:
- 1996: Doktor i Shkencave (Dr.) me Numer regjistri 3460, date 11.01.1996
- 2001: Profesor i asocuar (Prof. As. Dr.), Me vendimin e Komisionit Shkencor te
Kualifikimit, Nr. 62, date 14.11.2001. Numri i regjistrit 4709.
- 2009: Profesor (Prof.), Me vendim te Komisionit te Titujve Akademike, Nr. 32, date 05.06.2009. 

TE TJERA - Aftesi per pune ne kompjuter. Njohes i disa programeve 

GJUHE TE HUAJA: Anglisht (me deshmi) Turqisht (pa deshmi) 

DREJTIMET E PUNES SHKENCORE DHE ADMINISTRATIVE:

1984 – 1987: Inxhinier gjeolog prane Ndermarrjes Gjeologjike Puke.
1987 – 1991: Inxhinier gjeolog prane Institutit te Studimeve dhe Projektimeve Gjeologjike, Tirane.
1991: Specializim 9 – mujor prane Universitetit te Lindjes se Mesme, Ankara, Turqi per Metalogjenine e ofioliteve.
1992 – 1994: Drejtoria Gjeologjike, Ministria e Burimeve minerare dhe Energjitike. Pergjegjes i mardhenieve me jashte, Specialist per anen teknike dhe mbikqyrjen e projekteve.
1994 – Dhjetor 2004: Instituti i Kerkimeve Gjeologjike, Tirane. Drejtues i disa projekteve shkencore.
Dhjetor 2004 – Tetor 2005: Specialist ne Kompanine private “European Minerals” me qender ne Londer.
Tetor 2005- tetor 2006: Instituti i Kerkimeve Gjeologjike, Tirane. Pergjegjes i Sektorit te Metallogjenise
Tetor 2006 - 31 dhjetor 2007: Drejtor i Institutit te Kerkimeve Gjeologjike, Tirane.
1 Janar 2008 – 11 Maj 2009: Pergjegjes i Departamentit te Gjeoresurseve dhe Gjeoinxhinierise ne Institutin e Gjeoshkencave, Universiteti politeknik i Tiranes 11 Maj 2009 – 9 shtator 2011: Drejtor i Institutit te Gjeoshkencave, Universiteti Politeknik i Tiranes.
9 shtator 2011 – sot: Punonjes akademik, Institutit i Gjeoshkencave, Energjise, Ujit dhe Mjedisit of Universiteti Politeknik i Tiranes. 

 

VIII. FUNKSIONE INSTITUCIONALE
1992 – 1994: Drejtoria Gjeologjike, Ministria e Burimeve minerare dhe Energjitike. Pergjegjes i mardhenieve me jashte, Specialist per anen teknike dhe mbikqyrjen e projekteve.
Tetor 2005 - Tetor 2006: Instituti i Kerkimeve Gjeologjike, Tirane. Pergjegjes i Sektorit te Metallogjenise
Tetor 2006 – dhjetor 2007: Drejtor i Institutit te Kerkimeve Gjeologjike, Tirane
Janar 2008 – Prill 2009: Pergjegjes Departamenti, Instituti i Gjeoshkencave, Universiteti Politeknik i Tiranes.
11.5.2009 – 9.09.2011: Drejtor i Institutit te Gjeoshkencave, Universiteti Politeknik i Tiranes. 

IX. MESIMDHENJE
Mesimdhenje ne Fakultetin e Gjeologjise dhe Minierave, Universiteti Politeknik i Tiranes, rreth 13 vite dhe ne Fakultetin e Inxhinierise se Ndertimit Universiteti Politeknik i Tiranes, 2 vite. 

X. UDHEHEQJE SHKENCORE 
Dy disertacione per Graden „Doktor“ ne kuadrin e studimeve pasuniversitare ne Universitetin Politeknik Tirane. 

XI. AKTIVITETI I PERMBLEDHUR SHKENCOR

Autor dhe bashkeautor ne 5 monografi, 33 artikuj, 83 abstrakte; 63 prezantime orale, 8 postera, 13 abstrakte te zgjeruar. Studimet shkencore (projekte): Pjesmarrje ne hartimin e mbi 40 Raporteve shkencore voluminoze (prej të cilave 6 në bashkëpunim me Universitete të huaja). Pjesëmarrja në aktivitete shkencore (kongrese, simpoziume, workshope: Pjesëmarrje me kontribute orale ose poster në aktivitete shkencore të shumta kombëtare dhe ndërkombëtare.

   CV-ja e detajuar

Qendra Kombëtare për Parashikimin dhe Monitorimin e Rreziqeve Natyrore


Qendra Kombëtare e monitorimit të aktivitetit sizmik

Monitorimi në kohë reale 24/24

Buletini Sizmologjik Mujor

Publikim periodik i parametrave valore, parametrave vatrore dhe madhësisë së tërmeteve...