logo igeo

Publikime

Departamenti i Sizmologjisë

Markušić S, Gülerce Z, Kuka N, Duni L, Ivancic I, Radovanovic S, Glavatovic B, Milutinović Z, Akkar S, Kovačević S, Mihaljević J, Salic R (2016) An updated and unified earthquake catalogue for the Western Balkan Region. Bull Earthq Eng 14(2):321–343. Doi:
Dushi, E., Silo, V., (2013) “Apparent stress determination from broadband seismic energy and moment of small and moderate earthquakes in Albania”, AJNTS (1), XVIII (34), Academy of Sciences of Albania (ISSN 2074-0867).
A Fundo, D Ll, S Kuka, E Begu, N Kuka (2012) Probabilistic seismic hazard assessment of Albania. Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica 47 (4), 465-479.
Jouanne, F., Mugnier, J. L., Koci, R., Bushati, S., Matev, K., Kuka, N., Shinko, I., Kociu, S., Duni, L., (2012): GPS constraints on current tectonics of Albania, Tectonophysics, 554-557, 50-62.
Ormeni, R., 2011. P, S wave velocity model of the crust and uppermost mantle of Albania region. Tectonophysics 497, 114–121.
Ormeni, Rr., Koçi, Rr., Dushi, E., (2010) “The Gjorica Earthquake of September 6, 2009 (M = 5.4), Albania”, EMSC News Letter, No. 24, ISSN 1607-1980.
L Duni, S Kuka, N Kuka (2010). Local relations for converting M L to M W in Southern-Western Balkan region Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica 45 (3), 317-323;
Ormeni, Rr., 2009. Crustal structures beneath the seismogenic zones and lateral velocity contrasts across deep faults of Albania. Journal of the Balkan Geophysical Society, 12(1), 1-8.
Duni, L., Kuka, N. & Dushi, E., 2003. Monitoring of Seismicity in Albania. EMSC Newsletter 20, 13-16, ISSN 1607-1980: https://www.emsc.eu/Files/docs/data/newsletters/
Muҫo B., Vaccari F., Panza G. and Kuka N. (2002). Seismic zonation in Albania using a deterministic approach. Tectonophysics, 344, 277-288.
Artikuj: 23
Faqe 2 nga 3

Departamenti i Hidrologjisë

Lata, L.: “Water Availability for Energy Production by the Proposed Pocem Dam in the Vjosa River Basin under the Effect of Climate Change”.
American Journal of Engineering Research (AJER), e-ISSN: 2320-0847 p-ISSN : 2320-0936, 10/1, 27/01/2021, US, p. 316-330.https://www.ajer.org/papers/Vol-10-issue-1/ZJ1001316330.pdf
 
Lata, L.: “Land Use Classification Dataset for Shkumbini WEAP Model, Applying QGIS Software”.

In Proceedings of the International Conference on Ecology, Ecosystems and Climate Change, ECOLOGY '21, ISBN: 978-625-7034-09-8, 14/05/2021, Istanbul, p. 53-67. https://www.dakamconferences.org/etnas

Lata, L.: “Watershed Delineation for Shkumbini WEAP Model, Applying QGIS Software”.
In Proceedings of the Social and Natural Sciences—Global Challenge’21, ICSNS XIV, 18/04/2021, Paris, p. 157-169. 
http://iipccl.org/wp-content/uploads/2021/04/ICSNS-XIV.pdf.pdf
Lata, L.: “Climate Data Interpolation for Shkumbini WEAP Model”. Journal of Environmental Science and Engineering B 10 (2021) 90-102 doi:10.17265/2162-5263/2021.03.002.
David Publishing Company (US). 10/3, May-June, 2021.    http://dx.doi.org/10.17265/2162-5263/2021.03.002
Artikuj: 14
Faqe 2 nga 2

Departamenti i Meteorologjisë

E. Kucaj
Environmental health and terrestrial ecosystems, a global perspective. NATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF POLIS UNIVERSITY, “PROTECT THE EARTH- for a growing population and in the conditions of global phenomena”, Tirana, Albania. Habitat Magazine, Volume 7, ISSN: 2306-8779, Prill 2021, pages 86-97.
P. Zorba
“Moti ekstrem dhe siguria kibernitike në Shqipëri” / “Extreme weather and cyber security in Albania”, Akademia e Sigurise ISBN: 978-9928-210-16-6, ISSN: 2413-1334, Maj 2021.
P. Zorba, E. Hoxha, E. Como
“An estimates on climate change in Albania, based on factual data in the field of agriculture”, Akademia e Shkencave, Tirane, 2021.
A. Gjoni, A. Bardhi
“Faktorët dhe kushtet e ndryshimit të regjimit të reshjeve në Shqipëri.”, Habitat Magazine, Volume 7, ISSN: 2306-8779, Polis_Press, Prill 2021.
P. Zorba, G. Cela
“Analizë shkencore mbi reshjet e muajit janar 2021 dhe përmbytjet e vrojtuara në Shqipëri”, Security Academy ISBN: 978-9928-210-16-6 & ISSN: 2413-1334, Maj 2021.
P. Zorba, A.Hasimi, E. Hoxha
“Dukuritë ekstreme meteologjike, origjina, parashikimi dhe impaktet në jetën, ekonominë dhe sigurinë kombëtare”, Policimi dhe siguria 2021/3, pp. 175–188, ISBN 978-9928-210-17-3, Akademia e Sigurisë, Maj 2021.
E. Kucaj, M. Osmani, B. Kucaj.
IMPORTANCE AND USE OF THERMAL WATER IN HEALTH, ENVIRONMENTAL AND SOCIAL ASPECT Academic Journal of Business, Administration, Law and Social Sciences. IIPCCL Publishing, Graz-Austria, E-ISSN 2410-8693 / ISSN 2410-3918. Vol. 7 No. 3, November 2021. Pg.223-230. https://iipccl.org/wp-content/uploads/2021/11/02.pdf
A. Gjoni
“Ndikimet e ndryshimeve klimatike mbi shëndetin e tokës dhe ngjarjet ekstreme të motit”, ISBN978-9928-347-03-9, Universiteti Polis, Nentor 2021.
E. Çomo, A. Hasimi, P. Zorba, E. Hoxha, B. Papajani, G. Çela, A. Bardhi
“Analiza e veçorive të reshjeve 24-orëshe të janarit për periudhën 2017-2021”, Buletini shkencor Universiteti A.Xhuvani, Elbasan ISSN : 2221-5956, Viti XXII i botimit (49), 2021.
A. Hasimi, E. Çomo, E. Hoxha, M. Ndrita, P. Zorba, A. Gjoni, B. Papajani, A. Bardhi
“Karakteristikat kryesore mbi regjimin e temperaturave ekstreme për Tiranën për periudhën 2017-2021“, Buletini shkencor Universiteti A.Xhuvani, Elbasan ISSN: 2221-5956, Viti XXII i botimit (49), 2021.
Artikuj: 24
Faqe 2 nga 3

Departamenti i Gjeologjisë

Southeastern Albanian Ophiolites
Autor:  Prof. Dr. Kujtim Onuzi & Friedrich Koller. Ne process botimi.
Petrologjia, Gjeokimia dhe Struktura e Ofioliteve te Shqiperise Veriore dhe Dinamika e Litosferes Oqeanike ( Monografi)
Ne process botimi
Gjeologjia dhe Mineralet e Dibres
Autor:  Prof. Asoc. Vesel Hoxha. ISBN 978-9928-387-07-3. Botuar nga Shtypshkronja “Botimet M&B”, Viti i botimit 2022
Ophiolithic massives of Voskopoja, Morava, Vithkuq-Rehova (Albania) geology and petrology
Autor: Prof. Dr. Kujtim Onuzi & Friedrich Koller. ISBN ISBN 978-9928-328-74-8, Botuar nga Shtypshkronja Triptik. Viti i botimit 2021
Tropoja & Valbona Perlat e Shqiperise se Veriut (Monografi & Guide Turistike)
Autor: Prof. Asoc. Dr. Nezir Mekshiqi. ISBN: 978- 9928-171-34-4. Botuar ne shtypshkronjen Kristalina- KH, 2016. Viti i botimit 2016.
Manuali i Analizave Kimike dhe Baza e te Dhenave Petrologjike e Gjeokimike te Ofioliteve dhe Kromiteve ne Masivin Tropoje- Has
Autor: Prof. Asoc. Nezir Mekshiqi & MBA Fitim I. Halili. ISBN 978-9951-8866-9-7. Botuar nga Shtepia Botuese e Librit Universitar, 2013. Gjakove
Petrologjia e ofioliteve dhe vecorite kryesore Gjeokimike e Morfo- Strukturale te Kromiteve ne Masivin Tropoje-Has
Autor: Prof. Asoc. Nezir Mekshiqi. ISBN 978-9951-8798-2-8. Botuar nga Shtyshkronja “Erpoprint”,- Gjakove, viti i botimit, 2010
Artikuj: 7
Faqe 1 nga 1